AADP พร้อมเครือข่ายร่วมสร้างพลังจิตอาสา..เติมเต็มเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม


       

              "จิตอาสา" กำลังเป็นกระแสที่สังคมไทยในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการมีจิตอาสานั้น สิ่งที่สำคัญก็คือ การฝึกให้
   จิตใจของคนๆ หนึ่งให้ได้เรียนรู้กับคำว่า "แบ่งปัน" เป็นการขัดเกลาจิตใจให้เรียนรู้และมองเห็นคนอื่นมากขึ้น มากกว่าที่จะเพ่งมอง
   แค่่ตนเอง และอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นให้ได้รับความสุข ความสมหวัง เป็นการสละเวลาและกำลังส่วนตัวลงไปเพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ผู้อื่น
   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
สุดท้าย..สิ่งที่จะยิ่งทวีคูณมากไปกว่า้ผู้อื่นได้รับความสุขสมหวังนั่นก็คือ ตนเองจะได้รับความปิติยินดีิ ความสุขใจ
   อย่างมากมายมหาศาล จนเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของการได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสุขนั้นๆ..หากทุกคนในสังคมเรียนรู้และพร้อมที่จะ
   "แบ่งปัน" ทุกคนพร้อมที่จะให้ แล้วใครเล่า? จะเป็นผู้ที่ขาด..คงจะมีแต่การเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเปี่ยมล้นด้วยจิตอาสา ท้ายที่สุดแล้วคง
   ไม่ต้องบรรยายว่าสังคมนี้จะน่าอยู่และมีความสุขมากเพียงใด..
  
              ศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิการ
ร่วมด้วยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ  
   ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไท กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดทำโครงการ "ค่ายเรียนรู้สร้าง
   มิตรภาพและจิตอาสา สู่การมีสุขภาพดี" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นนักศึกษาอาสาสมัคร และคนพิการได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่
   ร่วมกัน ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในประเด็นความพิการ คนพิการในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่อาสาสมัคร
   ปลูกฝังทัศนคติและฝึกภาคปฏิบัติในการช่วยเหลือคนพิการด้วยการมีจิตอาสา ก่อให้เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตลอดไป โดยสอดแทรก
   กิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องการป้องกันรักษาสุขภาพ, การจำลองความพิการ, และการความเสมอภาคของคนพิการ (Disability
   Equality Training : DET), การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ, การเรียนรู้ภาษามือของคนพิหูหนวก เป็นต้น


              
         ที่มา : ฝ่ายข่าวAADP