เหตุการณ์ความไม่สงบจ.นราธิวาส ! ถูกยิงบาดเจ็บพิการเพิ่มนับร้อยคน !!


                  

         จากเหตุการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เฉพาะพื้นที่จ.นราธิวาส
   โดนสะเก็ดระเบิดและถูกยิงเป็นเหตุให้พิการจำนวน 46 ราย ทั้งนี้ 3 จังหวัดรวมแล้วพิการเพิ่มขึ้น 200 ราย.
         การลงพื้นที่สำรวจคนพิการเมื่อวันที่ 14-16 มี.ค. 54 ที่ผ่านมา ของศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิกาีรในเอเชีย          (AADP) ร่วมกับคุณสายใจ นกหนู หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในการลงพื้นที่นี้ เพื่อเก็บ
   ข้อมูลคนพิการและให้ความช่วยเหลือรถเข็นพร้อมทั้งอุปกรณ์จำเป็นที่ขาดแคลนที่อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่พิการจาก
   เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทางด้านโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ      
   ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสุขภาพสำหรับผู้พิการขึ้น โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลคน
   พิการ ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนด้านต่างๆ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงฟื้นฟูและ้เยียวยาภาวะสุขภาพจิตหลังภัยพิบัติ
        ทั้งนี้ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ทางโรงพยาบาลฯ ไ้ด้มีการประสานงานจากหลายฝ่าย อาทิ สถาบันพัฒนาการเด็ก
   ราชนครินทร์, กาชาดจังหวัดนราธวาส, ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นต้่น พร้อมกันนี้ที่บ้านไม้งาม ได้มีการ
   จัดตั้งคณะกรรมการเยียวยาบ้านไม้งาม เพื่อร่วมกันก่ิอตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ ภายใต้้ชื่อ
   (Community Learning Center: CLC) ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระัทบเนื่องจากรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความปลอดภัย       
   รวมถึงคนในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากอบต.
ไม้งาม และอาสาสมัคร ทั้งนี้เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของนราธิวาส ในการสร้าง
   เครือข่ายในชุมชน ให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านจิตใจซึ่งกันและกัน.
    

     
  ที่มา : ฝ่ายข่าว AADP (17 มี.ค.54)